darvish_3

یادداشت/ ترفند جدید مونسانتو برای جلوگیری از کاهش فروش محصولات تراریخت...

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ محمد درویش/ گزارش اخیر رویترز، بسیار تامل برانگیز است و آدمی را یاد ترفندِ خودروسازان برای شکستن تحریم ملّی علیه خودروهای بی کیفیت شان می اندازد که در نهایت با چ...