showrayeshahr_shora_2

تکالیف محیط زیستی شوراهای اسلامی

طی سال های اخیر، افزایش روز افزون جمعیت شهری و ازدیاد فعالیت‌های انسانی همراه با پیشرفت تولیدات صنعتی، انواع آلودگی آب، خاک، هوا و صوت را برای شهروندان به همراه داشته است، برای همین شوراهای اسلامی شه...