vazir_jahad_2

یادداشت/ تصمیم بزرگ وزیر

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ علیرضا صفاخو/ زنان آرام آرام به کرسی های مدیریتی پای می گذارند. این را تسریع در صدور احکام مدیریتی برای زنان در دولت دوازدهم نشان می دهد. زنانی که همواره در سنگر...