آنفلوآنزا، ابزاری برای یکه‌تازی خرده‌فروشان

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ نویسنده: لیلا نوروزی/ «بیش از ۹ میلیون قطعه مرغ مبتلا به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد  پرند گان معد وم‌سازی شد ه‌ است». این خبری است که طی چند  روز گذشته د ر حالی از سوی متولیان این حوزه مطرح شد ه که د ر هفته گذشته رئیس سازمان دامپزشکی کشور از آمار ۶ میلیون قطعه‌ای تلفات خبر د اد ه بود . د ر واقع معد وم‌سازی بیش از ۳ میلیون قطعه‌ای آن هم تنها د ر بازه زمانی کم‌تر از یک هفته نگرانی مصرف‌کنند گان را از سرعت شیوع بیماری آنفلوآنزا افزایش د اد ه است. این د ر حالی است که عرضه‌کنند گان بازار خرد ه‌فروشی نیز با سوءاستفاد ه از این آب گل‌آلود  و با توجیهاتی همچون کاهش تولید  یا عرضه مرغ سبز، د ر بازار یکه‌تازی کرد ه و فرآورد ه‌های مرغ را که د ر شرایط کنونی به یکی از مهم‌ترین اقلام سبد  غذایی خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه مبد ل شد ه، با نرخ‌های د لخواه عرضه می‌کنند . هرچند  که د ر بازار آشفته مرغ و تخم‌مرغ متولیان این حوزه همچنان بر طبل نبود  نگرانی بابت کمبود  عرضه می‌کوبند  و با منطق عرضه مرغ‌های برگشت خورد ه صاد راتی د ر بازار د اخلی از عد م بروز نگرانی بابت کاهش عرضه و همچنین تغییر د ر قیمت‌ها خبر می‌د هند ؛ اما آنچه مسلم است این‌که د ر بازار فرآورد ه‌های مرغی د ر شرایط کنونی آنفلوآنزا ابزاری برای تد اوم یکه‌تازی فروشگاه‌های خرد ه‌فروشی شد ه است.
محمد علی کمالی سروستانی، مد یرعامل اتحاد یه سراسری مرغد اران مرغ گوشتی، د رباره اظهارات مطرح شد ه د ر زمینه افزایش قیمت‌ها و میزان صاد رات و تولید ات مرغ اظهار کرد : قیمت مرغ و تخم‌مرغ افزایش پید ا نکرد ه است و قیمت‌ها روال عاد ی خود ش را د ارد . همچنین د ر حال حاضر مرغ آماد ه طبخ برای مصرف‌کنند ه ۱۰۰ تومان و د ر کشتارگاه ۱۵۰ تومان کاهش پید ا کرد ه است. کمالی سروستانی د رباره صاد رات مرغ گوشتی گفت: بیماری آنفلوآنزا قطعاً صاد رات ما را تحت تأثیر قرار د اد ه، چرا که نزد یک به د و ماه است که به افغانستان و عراق صاد رات ند اشته‌ایم و آن مقد اری که صاد ر می‌شود  برگشت می‌خورد  و د ر ۳ ماه اخیر بیش از ۴۰ هزار تن مرغ صاد راتی د ر بازار د اخلی عرضه شد ه‌ است. مد یرعامل اتحاد یه سراسری مرغد اران مرغ گوشتی تأکید  کرد : د ر حال حاضر میزان عرضه د ر حد  تقاضا و روند  قیمت‌ها ثابت است و اگر هم نوسانی اتفاق افتاد ه، د ر حد  ۵۰ تومان است.
آنفلوآنزا صاد رات را کاهش د اد 
د ر اد امه د بیر کانون پرورش‌د هند گان مرغ تخم‌گذار، بیان د اشت: بیماری آنفلوآنزای پرند گان تأثیر خود  را بر صاد رات گذاشته است، تا جایی که صاد رات نسبت به سال گذشته از نصف هم کم‌تر شد ه و این میزان تولید  به بازار د اخل برگشته است که البته این اتفاق کمک کرد ه که برای مصرف‌کنند گان مشکلی به وجود  نیاید ؛ اما از طرفی د یگر تولید کنند ه‌ها د چار خسارت و زیان جد ی شد ه‌اند . فرزاد  طلاکش د رباره هم صاد رات افزود : از ابتد ای سال جاری تا قبل از شیوع بیماری، حد ود  ۴۰هزار تن تخم‌مرغ به افغانستان و عراق صاد ر شد  که د ر حال حاضر افت حجم محصول صاد رشد ه نسبت به سال قبل را شاهد یم و افزایش قیمت اتفاق نیفتاد ه است. طلاکش د رباره افزایش معد وم‌سازی مرغ از ۶ به ۹ میلیون قطعه گفت: معد وم‌سازی ۹ میلیون قطعه‌ای به معنای آن نیست که ظرف یک هفته سه میلیون مرغ معد ومی د اشتیم، بلکه بخش قابل توجهی از این میزان که حد ود  ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه مرغ را شامل می‌شود ، د ر شعاع سه کیلومتری د ر تهران و البرز برای آلوده نشد ن د یگر مرغ‌ها به آنفلوآنزا و د ر جهت کنترل بیماری و برای حذف به کشتارگاه فرستاد ه شد ه‌اند  و حتی اگر آنفلوآنزا هم ند اشتیم، باید  به‌طور طبیعی ماهیانه سه میلیون مرغ را روانه کشتارگاه می‌کرد یم و این نشان می‌د هد  فقط شش میلیون مرغ به‌طور طبیعی از چرخه خارج شد ه‌اند . او د ر اد امه با اشاره به این که بیماری آنفلوآنزا و اتفاقی که برای مرغ‌ها افتاد  به‌شد ت به تولید کنند گان خسارت وارد  کرد ، خاطرنشان کرد : اگر از د ید گاه بازار و مرد م به قضیه نگاه کنیم، با وجود  خسارت زیاد ی که به تولید کنند ه‌ها وارد  شد ؛ اما برای مصرف‌کنند ه‌ها هیچ اتفاقی نیفتاد  و تولید  برای د اخل کم نشد ؛ چرا که توسط د ولت و سازمان د امپزشکی مرغ‌هایی را که سنشان بیش‌تر بود ، برای تکثیر نگه د اشتیم.
 شیوع آنفلوآنزا فقط به‌طور معد ود  
د ر اد امه رئیس هیئت مد یره اتحاد یه مرغ تخم‌گذار استان تهران، با بیان این که صاد رات تخم‌مرغ متوقف شد ه است گفت: صاد رات تخم‌مرغ امسال یک سوم سال قبل است. ناصر نبی‌پور با اشاره به این که شیوع آنفلوآنزا د ر مراکز تولید  مرغ ماد ر گوشتی و تخم‌گذار بود ه است، بیان د اشت: این ویروس د ر واحد های مرغ گوشتی یکی- د و مورد  بیش‌تر گزارش نشد ه است.رئیس هیئت مد یره اتحاد یه مرغ تخم‌گذار استان تهران با اشاره به این‌که این ویروس از آسیای جنوب شرقی وارد  شد ه است، خاطرنشان کرد : این ویروس د ر صورتی منتقل می‌شود  که خون طیور مصرف شود . ضمن آن‌که د ر صورت مشاهد ه یک مرغ مبتلا به ویروس کل گله معد وم شد ه و تخم‌مرغ‌ها نیز جهت عملیات پاستوریزه شد ن به کارخانجات تحویل د اد ه می‌شود .
منبع: سبزینه

دیدگاه برای “آنفلوآنزا، ابزاری برای یکه‌تازی خرده‌فروشان
  1. بازگشت آنفلوآنزا، ابزاری برای یکه‌تازی خرده‌فروشان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *